توضیحات

کمک فنر یکی از قطعات مهم در انواع ماشین لباسشویی بوده و در صورت آسیب این قطعه، دستگاه به شدت دچار لرزش و صدا می شود.